Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok

Consultes fetes fins a avui

Llista de consultes realitzades per ciutadan@s com tu.Formula una consulta nova
Data mínima
Data màxima
Text
Esperant validació per l'OCMSbd
15 Consultes
Consulta acceptada per l'OCMSbd
12 Consultes
Consulta rebutjada per l'OCMSbd
2%
Esperant resposta de l'administració
4 Consultes
Resposta tot esperant valoració
7 Consultes
Resposta considerada satisfactòria
42%
Resposta considerada no satisfactòria
58%
Desplegant 1-8 de 35 resultats.
20-08-2018
Pròrroga contracte menjadors escolars a Sabadell
S'ha prorrogat el contracte del servei de menjadors escolars a Sabadell, demanem saber per quan temps i en quines noves condicions respecte al contracte de concessió inicial.
20-11-2018
Programa Urban Wins
Durent succesives sessions presencials del programa Urban Wins, es va estar treballant i realitzant u  seguit de propostes en relació a la prevenció en la  generació de residus, gestió i millora del seu tractament.
Ens podrien informar de les propostes que finalment es volen portar a terme, estat de la seva implementació, accions previstes  i calendari.
22-12-2017
Subvenció a Creu Roja pel projecte de menjador escolar a l'Institut Jonqueres
En el Ple Munici`pal de 22 de desembre de 2017 hi ha un punt sobre la "Concessió subvenció directe a Creu Roja pel projecte de menjador escolar a l'Institut Jonqueres" . Consultada la web municipal no he sabut trobar l'expedient de la proposta de subvenció ni acta del Ple, per tant demano se'ns faciliti la informació al respecte com s'ha tramitat aquesta subvenció, entenent que havia una partida prevista per aquest menjador en el projecte de pressupostos participatius de 2017, que va ser seleccionada i aprovada una proposta de menjador per alumnes de secundària del sector nord de la ciutat , amb el nom de Jove menja tu!
20-11-2018
Protecció de dades personals
L'Ajuntament de Sabadell està fixant la taxa d'escombraries entre altres paràmetres amb la renda familiar. No em consta que e'm hagi demanat autorització per accedir a les dades de la meva renda de treball. Sembla que les facilita Hisenda a l'Ajuntament per mitjà d'un conveni.
On queda la política de privacitat i protecció de dades que la Llei estableix i la reglamentació europea preveu?
Tinc entés que s'ha d'autoritzar l'ús de les meves dades. En aquests darrers temps totes les organitzacions ho han estat demanant per complir la normativa, l'ajuntament i hisenda no m'ho han demanat.
29-03-2018
Ajuda al menjador IES Jonqueres
En el Ple Municipal de 22 de març es va aprovar una subvenció directa a Creu Roja pel projecte Menja Sa pel  menjador del IES Jonqueres. Voldríem conèixer aquest projecte i que ens diguin quina relació hi ha amb el projecte Jove menja tu, que va resultar elegit en el procés particpatiu dels pressupostos 2017, volem ens informis sobre els resultats obtinguts i quines despeses ha produit, ja que teníem coneixement que la dotació pressupostària cobria la despesa per 30 alumnes durant tot un curs, que seria el 2017-2018.

01-12-2017
Servei menjador a les escoles bressol
Demanem saber qui fa el serevi de menjador de les diferents escoles bressol municipal, com està contractat i quan acaba els contractes, aixi com conèixer els actuals plecs de contractació.
Quines escoles bressol disposen de cuina pròpia i quines possibilitats hi ha de fer una gestió directa del servei de menjador.
15-07-2017
Menjadors escolars 2017
1. Quina posició té l'Ajuntament de Sabadell respecte l'acord marc i proposta de decret sobre menjadors escolars  de la Generalitat de Catalunya?
2. Quina posició té l'Ajuntament de Sabadell sobre la contractació externa del servei de menjadors escolars de les escoles integrades a la GUSEM?
3. Per què es va contractar a l'empresa SERHS quan la que va obtenir més puntuació fou SERUNION?
4. Disposen d'estudi econòmic de la gestió unificada del servei de menjador escolar, del seu cost i com és que el liciten per 1.470.421,32€?
5. Quin seguiment hi ha de la contractació externa del servei de menjador? 
6. Demano les actes de la Comissió de seguiment municipal.
7. Com a millora l'empresa SERHS oferia 25 beques menjador, s'estan donant? sota quin criteri?
8. A l'acta d'obertura núm. 2 li falta la pàgina 2 i no s'obté la informació que conté.

9. Quines escoles públiques i instituts de Sabadell tenen o tenien cuina?, es podrien recuperar?

10. Quins protocols de seguretat alimentària segueixen?

11. Quines mesures prenen per a que no es llenci el menjar sobrant i com s'asseguren de que es va una adequada gestió dels residus.

12. Quina planificació hi ha d'activitats educatives/pedagògiques a l'espai menjador, així com abans i després de menjar.

13. Demano la memòria anual de les activitats pedagògiques desenvolupades en l'espai i temps de menjador, incloent les d'abans i després de menjar.

14. Valoracions fetes del servei de menjador escolar.

15. Ràtios monitoratge/alumnes. Els sou està en funció de la ràtio? Hi ha hores de coordinació del servei de menjador per coordinar activitats, interlocució amb professorat, pares,...?

28-09-2014
Declaració d'il·legitimitat del deute
El passat 4 d'abril de 2014 mantinguérem una reunió la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute PACD amb el regidor responsable, els tècnics responsables i grups municipals, en la que l'ajuntament es va comprometre a passar la documentació dels 11 crèdits signants amb entitats financeres en representació del Fons de Finançament de Proveïdors en el marc del Pla d'Ajustament al que es va adherir l'Ajuntament de Sabadell. La reunió era conseqüència de la moció aprovada pel Ple Municipal de novembre de 2013 de fer una auditoria i determinar l'import a considerar il·legítim dels interessos a pagar pel Pla de pagament a proveïdors que són del 5,939%.
Demanem saber els interessos que es queden les entitats financeres per gestionar el Fons Estatal de Finançament de Proveïdors.
Demanem saber per què no ens han facilitat la documentació signada dels 11 crèdits que va sol·licitar l'Ajuntament de Sabadell.
Demanem saber per què no ens ha fet arribar l'Ajuntament de Sabadell la documentació tramesa a altres institucions a que comprometia la moció aprovada.
▲   pujar al principi