Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok

Consultes fetes fins a avui

Llista de consultes realitzades per ciutadan@s com tu.Formula una consulta nova
Data mínima
Data màxima
Text
Esperant validació per l'OCMSbd
13 Consultes
Consulta acceptada per l'OCMSbd
11 Consultes
Consulta rebutjada per l'OCMSbd
2%
Esperant resposta de l'administració
6 Consultes
Resposta tot esperant valoració
8 Consultes
Resposta considerada satisfactòria
42%
Resposta considerada no satisfactòria
58%
Desplegant 9-16 de 37 resultats.
15-07-2017
Menjadors escolars 2017
1. Quina posició té l'Ajuntament de Sabadell respecte l'acord marc i proposta de decret sobre menjadors escolars  de la Generalitat de Catalunya?
2. Quina posició té l'Ajuntament de Sabadell sobre la contractació externa del servei de menjadors escolars de les escoles integrades a la GUSEM?
3. Per què es va contractar a l'empresa SERHS quan la que va obtenir més puntuació fou SERUNION?
4. Disposen d'estudi econòmic de la gestió unificada del servei de menjador escolar, del seu cost i com és que el liciten per 1.470.421,32€?
5. Quin seguiment hi ha de la contractació externa del servei de menjador? 
6. Demano les actes de la Comissió de seguiment municipal.
7. Com a millora l'empresa SERHS oferia 25 beques menjador, s'estan donant? sota quin criteri?
8. A l'acta d'obertura núm. 2 li falta la pàgina 2 i no s'obté la informació que conté.

9. Quines escoles públiques i instituts de Sabadell tenen o tenien cuina?, es podrien recuperar?

10. Quins protocols de seguretat alimentària segueixen?

11. Quines mesures prenen per a que no es llenci el menjar sobrant i com s'asseguren de que es va una adequada gestió dels residus.

12. Quina planificació hi ha d'activitats educatives/pedagògiques a l'espai menjador, així com abans i després de menjar.

13. Demano la memòria anual de les activitats pedagògiques desenvolupades en l'espai i temps de menjador, incloent les d'abans i després de menjar.

14. Valoracions fetes del servei de menjador escolar.

15. Ràtios monitoratge/alumnes. Els sou està en funció de la ràtio? Hi ha hores de coordinació del servei de menjador per coordinar activitats, interlocució amb professorat, pares,...?

28-09-2014
Declaració d'il·legitimitat del deute
El passat 4 d'abril de 2014 mantinguérem una reunió la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute PACD amb el regidor responsable, els tècnics responsables i grups municipals, en la que l'ajuntament es va comprometre a passar la documentació dels 11 crèdits signants amb entitats financeres en representació del Fons de Finançament de Proveïdors en el marc del Pla d'Ajustament al que es va adherir l'Ajuntament de Sabadell. La reunió era conseqüència de la moció aprovada pel Ple Municipal de novembre de 2013 de fer una auditoria i determinar l'import a considerar il·legítim dels interessos a pagar pel Pla de pagament a proveïdors que són del 5,939%.
Demanem saber els interessos que es queden les entitats financeres per gestionar el Fons Estatal de Finançament de Proveïdors.
Demanem saber per què no ens han facilitat la documentació signada dels 11 crèdits que va sol·licitar l'Ajuntament de Sabadell.
Demanem saber per què no ens ha fet arribar l'Ajuntament de Sabadell la documentació tramesa a altres institucions a que comprometia la moció aprovada.
28-01-2015
Renegociació deute il·legítim
Voldriem saber els intersos i les condicions sota les que s'ha renegociat el deute derivat dels crèdits ICO que es va contraure per pagar els proveïdors i que va donar lloc a un pla d'ajust. També voldriem tenir accés als nous contractes i que aquests estiguin a disposició del públic de forma gratuita a la pagina web de l'ajuntament.
17-05-2017
Junta de portaveus
Voldria saber ha on es poden trobar les actes de la junta de portaveus degudament actualitzades. Les reunions que celebra la junta de portaveus consten al registre de grups de interés i  a la agenda política dels portaveus de cadascun dels grups parlamentaris que hi participen, tal com marca la llei de transparència de Catalunya?
Seria possible accedir al reglament, normativa etc que regeix el seu funcionament?
08-01-2016
Menjadors escolars
Volem saber quan s'ha de renovar els contractes dels menjadors escolars, sí a les clàusules hi ha previst els aliments de proximitat i ecològics i quina posició hi ha de l'acord marc sobre menjadors escolars recentment aprovat per la Generalitat.
09-02-2016
Crèdits ICO
Voldria tenir les dades econòmiques dels interessos dels crèdits ICO que ha hagut de pagar l'Ajuntament de Sabadell a partir del pla de pagament de proveidors al que es va adherir l'any 2012.  Les dedes des de l'inici fins a la renegociació del deute per cada trimestre amb les variacions dels interesos i amb el càlcul d'aquella part que es va considerar com a deute  il·legítim en relació a la moció que es va aprobar el novembre del 2013 en el ple municipal, disponible en el següent enllaç: auditoriavallés.wordpress.com/2015/24/moció-deute-il·legítim/

27-03-2017
Zona blava a l'espai del Vapor Turull - Departament de Territori

Comprovem que Article 38 de l'Ordenança Municipal de circulació de vianants i de vehicles de Sabadell relatiu a l'estacionament amb horari limitat (zona blava) dicta que «L'Ajuntament pot establir zones d'estacionament regulat per qualsevol sistema de control horari que permeti l’ocupació d'un espai senyalitzat a la via urbana amb aquesta finalitat, amb el pagament previ del preu estipulat».

Comprovem que l'espai comprés entre els carrers de la Creueta, de Sant Joan i de Sant Josep s'ha senyalitzat com a estacionament regulat per control horari espais urbans (zona blava) i aquest espai té les qualificacions de plaça, jardí urbà (clau d-1) i equipaments comunitaris (clau c-x) al Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell (PGMOS Unitat d'Actuació UA115 denominada Vapor Turull).

Hem cercat al web de l'Ajuntament el decret d'establiment de zona blava en l'àrea indicada i no hem pogut trobar-lo.

Hem demanat al Secretari de l'Ajuntament de Sabadell que, amb l'objectiu d'estudiar les eines administratives utilitzades per compatibilitzar l'aparcament de vehicles en una àrea que no preveu aquest tipus d'utilització ens indiqués el lloc on podem trobar l'ordre, norma, regulació, decret o eina legal amb la qual l'Ajuntament de Sabadell ha establert aquest estacionament. 

En la seva resposta, el cap del Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport de l'Ajuntament de Sabadell ens dona dades sobre la concesió de la gestió de zona blava però NO ens aclareix la nostra pregunta.

31-10-2016
Zona Blava al Vapor Turull - Secretari
Dirigida al Secretari de l'Ajuntament de Sabadell

El 7 de maig d'enguany, en exercici del dret de petició que reconeix la Constitució Espanyola i la Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, que el regula,

Com a Associació Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell (OCMSbd), persona jurídica legalment constituïda amb NIF núm G66627134 i domicili social i a efectes de notificació indicats a dalt,

Vam demanar al Cap del Servei de Regulació de l'Estacionament que ens indiqués on podíem trobar l'ordre, norma, regulació, decret o eina legal amb la qual l'Ajuntament de Sabadell ha establert l'estacionament regulat per control horari de l'espai comprés entre els carrers de la Creueta, de Sant Joan i de Sant Josep de Sabadell.

No hem rebut cap resposta, ni tan sols la notificació de recepció, sobre la nostra demanda que us adjuntem com a còpia.

Hem cercat al web de l'Ajuntament el decret d'establiment de zona blava en l'àrea indicada i no hem pogut trobar-lo.

Amb l'objectiu d'estudiar les eines administratives utilitzades per compatibilitzar l'aparcament de vehicles en una àrea que no preveu aquest tipus d'utilització us reiterem la nostra sol·licitud i

Us demanem que ens indiqueu el lloc on podem trobar l'ordre, norma, regulació, decret o eina legal amb la qual l'Ajuntament de Sabadell ha establert aquest estacionament. També us demanem que ens feu arribar una còpia.

▲   pujar al principi