Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok

Consultes fetes fins a avui

Llista de consultes realitzades per ciutadan@s com tu.Formula una consulta nova
Data mínima
Data màxima
Text
Esperant validació per l'OCMSbd
13 Consultes
Consulta acceptada per l'OCMSbd
11 Consultes
Consulta rebutjada per l'OCMSbd
2%
Esperant resposta de l'administració
6 Consultes
Resposta tot esperant valoració
8 Consultes
Resposta considerada satisfactòria
42%
Resposta considerada no satisfactòria
58%
Desplegant 25-32 de 37 resultats.
30-04-2016
Reparació bassa de Sant Oleguer
El complex de la bassa de Sant Oleguer restarà tancat enguany per problemes d'estructura de la piscina i del col·lector.
Demanem les causes d'aquests problemes, a quin col·lector es refereixen i si es preveu demanar responsabilitats als autors del projecte i a l'empresa que el va executar.
També volem saber el cost total previst per la reparació i qui l'assumeix, així com el calendari previst d'obres i la data de reapertura parcial o total del complex.
09-02-2016
Pressupostos executats i liquidats en format de base de dades
Voldria que es publiquin les dades dels pressupostos executats i liquidats en un format treballable de base de dades de tots els anys que es tenen dades. Actualment es troben en format pdf i no es poden treballar de forma còmode per a la ciutadania.
24-10-2014
Despesa estudis sobre l'aigua
Consultant el pressupost hi ha aquest concepte: "22706 Sostenibilitat-Gestió cicle integral de l'aigua. Estudis i treballs tècnics oer valors de 135.000€" , però no es pot saber més.
Voldria conèixer en que es gasta concretament aquests diners, quins estudis i treballs tècnics s'han fet i on es poden consultar.
03-02-2015
Els plànols d'ordenació del PGMOS
El Pla General d'Ordenació Municipal de Sabadell defineix l'ordenació del territori del terme municipal de Sabadell i a la pàgina web podem llegir que "El Text Refós del PGMOS contingut en aquestes pàgines té caràcter exclusivament informatiu."
Es troba allotjat a la pàgina web de l'ajuntament de Sabadell. Menú: <Viure a Sabadell> <Espai públic i territori> <Pla general d'ordenació> http://bit.ly/16dsBcj
 
Però a l'entrar a aquesta pàgina comprovem que es pot consultar la normativa urbanística però que no es té accés al contingut de la informació gràfica dels plànols d'ordenació i per tant no hi ha manera de saber on s'aplica aquesta normativa perquè l'enllaç als <Plànols d'ordenació> no funciona.
A la pràctica la consulta és impossible perquè falta una de les parts crucials de la informació, els plànols d'ordenació. El contracte més important de l'Ajuntament amb la ciutadania queda d'aquesta manera mutilat i sense possibilitat de ser consultat a través d'internet.
Sol·licitem que l'equip tècnic responsable hi posi remei.
28-10-2015
Preguntes contractació Smatsa

En exercici del dret de petició que reconeix la Constitució Espanyola i la Llei Orgànica
4/2001, de 12 de novembre, que el regula,
Com a Associació Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell (OCMSbd), persona jurídica
legalment constituïda, amb domicili social i a efectes de notificació indicats a dalt,
Us relacionem la informació que us demanem en referència a SMATSA i que els tècnics ens
podrien proporcionar sobre l'últim contracte amb l'ajuntament
1. Clàusules administratives
2. Plec de condicions
3. Acta d'adjudicació
4. Informe tècnic i de l'interventor
5. Contracte
6. La formula de revisió de preus
7. Els informes anuals de gestió.
També us demanem qualsevol altre document que creieu adient per tal d'obtenir/deduir les
següents informacions
1. Interessos abusius
2. Valoració de l'empresa
3. Comissions
4. En quines condicions es presta el servei
5. Volum de contractació, el volum de facturació, que és segons contracte i el que és
fora contracte i a quines partides o aplicacions pressupostàries s'imputen
6. Si de la contractació se'n va donar coneixement a l'òrgan pertinent de
l'administració
7. el volum de facturació, que és segons contracte i que és fora contracte i a quines
partides o aplicacions pressupostàries s'imputen.
8. Imports de patrocini i on es comptabilitzen.
Moltes gràcies per el vostre temps i disposició.

24-06-2015
Qualitat de l'aire que resirem
A Sabadell hi ha un historial de mesurament de la qualitat de l'aire, s'ha constatat en períodes i punts concrets la seva mala qualitat, amb paràmetres per sobre dels barems de l'Organització Mundial de la Salut i la normativa europea.
Demano les dades de les estacuions oficials de mesurament de la qualitat de l'aire a Sabadell, el seu historial i les mesures empreses per a millorar la qualitat de l'aire.
També demano quina és la situació i si funciona l'estació situada a la Gran Via creuament amb la carretera de Prats que el govern municipal volia que deixés de funcionar.
07-08-2015
A VIMUSA sobre l'Ajuntament
Hem preguntat al President de VIMUSA sobre l'ajuntament
  • Es preveuen tensions de tresoreria i resultats negatius a les empreses que presideix, com es pensa corregir i aconseguir que el compte de resultats estigui en equilibri?

  • Quins serveis i encomanes ha contractat l'ajuntament de Sabadell a HMS?

  • Quins serveis i encomanes ha contractat l'ajuntament de Sabadell a SBDC?

  • Quin deute ha generat l'Ajuntament de Sabadell a HMS?

  • Quin és el deute actual de la Generalitat de Catalunya amb HMS? Existeix un calendari de pagaments?

  • Com és que, tot i haver places d'aparcament buides propietat de HMS i/o SBDC, s'informa els possibles usuaris que no hi han i se'ls inclou a una llista d'espera?

  • Com és que sobre l'edifici propietat de HMS i ocupat per l'Agència Tributària Estatal a Sabadell s'ha demanat un crèdit hipotecari i a l'hora pignorat les rendes?   

07-08-2015
A l'Ajuntament sobre VIMUSA

Hem preguntat a l'ajuntament sobre VIMUSA

  • Quins serveis i encomanes ha contractat l'ajuntament de Sabadell a l'empresa Habitatges Municipals de Sabadell SA (HMS)?

  • Quins serveis i encomanes ha contractat l'ajuntament de Sabadell a l'empresa SBD Creixent SA. (SBDC)?

  • Quin deute ha generat l'Ajuntament de Sabadell a HMS i SBDC? Hi ha planificat un calendari de pagaments?

El document és http://bit.ly/OCMS28141a
▲   pujar al principi